کليدهاي ميانبر در فتوشاپ

کالاي ديجيتال ۱۳۹۹/۲/۲۸ 6:24

کلیدهای میانبر:

 

-ساخت لایه جدید:
اضافه کردن لایه با فشار دادن کلیدهای میانبر زیر : 

لایه جدید با پنجره تنظیمات: [Ctrl + Shift + N ]
لایه جدید بدون پنجره تنظیمات Ctrl + Shift + Alt + N 

 


Zoom in -و Zoom out:
برای نزدیک و دور شدن تصویر :

Zoom in: [Ctrl +]
Zoom out: [Ctrl -]-ادقام  لایه ها (Merge):
برای کاهش حجم فایل یا کاهش تعداد لایه ها با استفاده از جمع دو یا چند لایه و کلید زیر :

[Ctrl + E ]

 

-گروپ کردن لایه ها:

استفاده از جمع دو یا چند لایه و کلید زیر :

[Ctrl + G ]


-انجام Undo های مکرر:
با فشار دادن کلیدهای Ctrl + Z می توان یک مرحله به عقب برگشت

تکرار مکرر (برگشتن به چندین مرحله قبل) 

 [Ctrl + Alt + Z ]

 

                                                       
-نمایش/پنهان کردن خط کش ها و خطوط راهنما:
استفاده از خط کش ها و خطوط راهنما : 

نمایش/پنهان کردن خط کش ها که در اطراف صفحه قرار دارد  

[Ctrl + R ]

نمایش/پنهان کردن خطوط راهنما

[Ctrl + ; ]

 

-Copy , Paste:


کپی : [Ctrl + C]

چسباندن : [Ctrl + V]

برش : [Ctrl + X]

 

-تغییر اندازه لایه ها:

استفاده از

   [Ctrl + T]

استفاده از , 

[Ctrl + Shift + T] 

 برای جلوگیری از دفورمه شدن

 

-تغییر  والر رنگ:

استفاده از

  [Ctrl + U]

 

-تغییر کنتراست رنگ:

استفاده از 

[Ctrl + L]

 

پرکردن با رنگ پیش‌زمینه:

 [Alt+Delete]

 

-اندازه تصویر:

‍Ctrl+Alt+I

 

- اندازه بوم:

‍Ctrl+Alt+C

 

- برعکس کردن قسمت انتخاب شده:

‍Ctrl+Shift+I

 

- انتخاب کلی:

‍Ctrl+A

 

-از بین بردن محدوده انتخاب:

Ctrl+D